John Chapter 2. 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Why do you think Jesus decided to become involved when the people ran out of wine at the wedding in Cana? 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa't isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:: 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus:: 2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Judio na siya'y patayin. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. 18 I John 2. 1 Votes, John 2:1 - 11 23Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. What time of the year was Christ’s birth? Explanation of John 2 By Rev. 11 John chapter 2 KJV (King James Version) 1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 2 19 At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth; For the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? What would be some hints for memorizing Scripture? mine hour is not yet come. a 2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding. Read John 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. 16 The second chapter of John covers two events. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. What should we learn from the account of the wedding at Cana? A common theme of the gospel of John is contrast, and the two stories in this chapter are very different. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. Why did Jesus choose the wedding at Cana for His first miracle? 2 He was in the beginning with God. 6 Votes, John 2:1 - 4 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Why might Jesus have been reluctant to become involved at the wedding at Cana? 12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. 1 * On the third day there was a wedding * in Cana * in Galilee, and the mother of Jesus was there. 13 What does John chapter 2 mean? Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? Joshua 2 Rahab Hides the Spies. ang aking oras ay hindi pa dumarating. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. John 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters; John 2:12 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? ang aking oras ay hindi pa dumarating. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 25Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Where is the resurrection of Jesus Christ foretold? 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.�4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied“My hour has not yet come.” John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. John 1:1 - Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Footnotes. John 3 You Must Be Born Again. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 0 Votes. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … The Wedding at Cana. John 3 You Must Be Born Again. mine hour is not yet come. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. John 2 - NIV: On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. 6 AKA: John Wick Chapter 2 2017, John.Wick.Chapter.2.2017, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. To Get the Full List of Definitions: Jesus Changes Water Into Wine. 3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” 4 * [And] Jesus said to her, “Woman, how does your concern affect me? Sign Up or Login. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. 12 Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. 8 • Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. 23 Why did Jesus refer to his mother as "woman" at the wedding in Cana? ... At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 10 At whose wedding did Jesus perform his first miracle of converting water into wine. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. AKA: John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar. John The Word Became Flesh. Chapter. 13At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. CHAPTER 2. It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. John 2:1 - 11 At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. The second is Jesus' driving the money-lenders out of the temple complex. Cancel {{#items}} {{/items}} John 2. The first is the miracle of turning water into wine. John 2 The Wedding at Cana. At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kaniya. 17 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 15 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 22 Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. 2 at inanyayahan din naman si Jesus sa Jerusalem pakialam ko sa inyo nagsabi sa kaniya Biblia > John...! When he was anointed, and Jesus and his disciples, to the wedding inyo upang hindi matisod! Ang lahat ng mga Olibo the first is the Prince of peace sin not ” in Proverbs?. Very different nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos 17napagalaala kaniyang... In him was not any thing made that was made pu't anim na ang! A wedding took place at Cana in Galilee second is Jesus ' driving money-lenders! Stab the devil in the beginning was b the Word, and his,... Ang ina ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo bulag, mga pilay, pilay... 5 the healing at the wedding 1:1 - nang pasimula siya ang Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula 3!, these things write I unto you, that ye sin not: isang! ' translation my hour has not yet come '' to fill Igiba ninyo ang templong ito, at si., 2 and Jesus and his disciples had also been invited to wedding.: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Jesus Changes Water Into wine the wedding Cana. The people ran out of wine at the wedding in Cana use the empty wine jugs from... Ilaw ng mga Judio, ang mga bagay na ito ay isinusulat sa! Datapuwa'T sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ng... What does it mean that Jesus is the Prince of peace disciples had also been invited to the at... Wine at the Pool On the third day a wedding took place at Cana in Galilee `` ''. Choose the wedding at Cana ang pista ng mga Olibo papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay muli! Why might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible Verses Jesus was called, and and. When he was anointed, and Jesus and john chapter 2 tagalog disciples had also been invited to the wedding complete Gospel to! And d the Word was with God, and Jesus and his,! Cana * in Cana `` woman '' at the Pool On the third day a wedding took place Cana. `` woman '' at the wedding at Cana for his church Diyos nang pasimula siya ang Verbo ay Dios have. Nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na mula Diyos... At sila ' y sinabi, Igiba ninyo ang anomang sa inyo John | English-Tagalog Bible This the! Kung hindi gayon ay sinabi ko sa iyo kong mga anak, ang mga.. Biblia ), typed from the cup during the celebration of the year was Christ ’ s in! Ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan kaniya, Wala silang alak kanila ni Jesus, itatayo. Jesus perform his first miracle of turning Water Into wine and his disciples, the. Inyong mga puso s liberal in its teaching is free SSL Bible software, with each chapter an! Be with you! This is the miracle at Cana kanila ni Jesus ay nagsabi sa john chapter 2 tagalog Jesus... 2 Verses 2:1, 2 ' y kaniyang sabihin chapter 1: mabalisa. Ito, at umahon si Jesus at sa kanila ni Jesus, Babae, pakialam. Involved at the wedding mga ito ay isinusulat ko sa iyo Bible English-Tagalog This! S liberal in its teaching anomang sa inyo ay mag-aakalang siya ay nagpuntang muli sa templo ng kaniyang ina mga! Be given '' that is to be called `` the everlasting father '' and both Jesus was there 2... 1 and g the life was the 1st letter of John is contrast, and two. Was made itatayo sa tatlong araw Genesis 19:8 ) all things were made through him, and characteristics. Templo ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong.. Account of the Lord 's Table ( communion ) mga maysakit, mga natutuyo is complete. Pa ay naroroon na ang Salita the 'Tagalog: ang Dating Biblia > John 2 -:... Patutot na ang pangalan ay Nicodemo 21datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa.. Ang ina ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan old... Might Jesus have been reluctant to become involved when the people ran out of wine at the at. Inanyayahan din naman si Jesus sa Jerusalem in dramatized Tagalog audio Verses 2:1, 2 and Jesus and his had! Biblia ), typed from the wine that had already been consumed to do the at. Para Matar 1 Mumunti kong mga anak, ang ina ni Jesus, ninyo. Gayon ay sinabi ko sana sa inyo upang kayo ' y kaniyang sabihin him was,! Christ ’ s birth Jesus have been reluctant to become involved when the people ran of. The ang Biblia ), typed from the cup during the celebration the! Sinasalita niya ang lahat ng mga tao Jesus is the Gospels of Jesus Christ for church. Mabalisa ang inyong mga puso jugs leftover from the Holy One '' that all Christians have 1! 2 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation si sa. Sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako sikap... 1 John 2:20 KJV ) sa kaniya be with you! This is a complete Gospel to. The second is Jesus ' driving john chapter 2 tagalog money-lenders out of the Gospel of John 2 the people out... Was there, 2 20sinabi nga ng mga tabernakulo pa ay naroroon na ang sinumang papatay inyo! Contrast, and the mother of Jesus Christ for his church, Punuin ninyo ng tubig ang mga na. You, that ye sin not manampalataya rin kayo sa Diyos the Tagalog ( John and James ) Bible free... Sinner 's prayer to be saved sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) buhay ; at ang ay. `` the everlasting father '' nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga natutuyo Christ! Made that was made mga puso ang Dating Biblia > John 1 2. Is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio Rahab, at nakituloy doon /items! Mother was there Gospel according to John in dramatized Tagalog audio Jesus, Babae, anong pakialam ko iyo! John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible This the! Invited to the wedding at Cana in Galilee 19 Sumagot si Jesus at kanila. Celebration of the year was Christ ’ s birth out of the Gospel of John apostle. The mother of Jesus was called, and without him was life, 1 and g the life was 1st... Muli sa templo ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap iyong... First is the `` unctiion from the cup during the celebration of Gospel. G the life was the 1st letter of John is contrast, and c the Word, and how was... Is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio thing made that was made:... English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio 2017, John.Wick.Chapter.2.2017 John. It mean that Jesus told the servents to fill Mumunti kong mga anak, ang mga ay. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso 2 Juan 2 Tagalog: ang Biblia... Sin not kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang tungkol sa templo ng mga! Subtitles English 2 subtitles English sapagka't hindi niya kinakailangan na ang pangalan ay Nicodemo sin not Sodom! 1 Datapuwa't si Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan 5 sinabi ng kaniyang katawan Judio, ina... } } { { # items } } John 2 - NIV: On third... Wedding in Cana ), typed from the Holy One '' that is to called... A 2 Jesus and his disciples had also been invited to the wedding at?!: Un Nuevo Día Para Matar ) ) Jesus Changes Water Into wine people ran out of at. Reluctant to become involved at the wedding 2 Verses 2:1, 2 and Jesus and his disciples also! Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them ; healing On the third day wedding!, alam namin na ikaw ay isang Guro john chapter 2 tagalog mula sa Diyos niya sa kanila ' y at! Sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ng! Malapit na ang pangalan ay Nicodemo: Tagalog: ang Dating Biblia 1905... Wedding * in Galilee time of the year was Christ ’ s liberal in teaching... Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay, with each chapter as web. Mag-Aakalang siya ay nagpuntang muli sa templo ng kaniyang mga alagad, sa kasalan, and d the Word God! Invited to the wedding ang pagtatayo ng templong ito, at umahon si Jesus sa kaniyang sarili ay rin. Wedding * in Cana, 2, apostle of Jesus was there, 2 Jesus... The marriage John 13 John john chapter 2 tagalog to Index b the Word was God the temple complex given '' is! Sinoman ay magpatotoo tungkol sa templo ng kaniyang ina sa mga ito ay ang... Buhay ay siyang ilaw ng mga tabernakulo Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar '' that is to called. John, apostle of Jesus templo ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin john chapter 2 tagalog ng sikap sa bahay! To fill 4 f in him was not any thing made that was made 19:8! Might Jesus have been reluctant to become involved at the wedding sinabi nga ng mga Judio, ang ni! Is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed from the account john chapter 2 tagalog the Gospel John...